Wednesday, February 4, 2009

habilin

Hawanin natin ang madawag na landas para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino

No comments: