Monday, November 24, 2008

Saan Ka Patungo?

Magpakatatag at manindigan, iwasto ang mali---ipaglaban ang katarungan at katotohanan!! Ipaglaban ang interes ng sambayanan at ng Inang Bansa!!

No comments: